Välj miljötyp i verktyget så visas de mätningar som ingår på kartan.
Filtrera på Län

Välj kommun

Mätningar i vald kommun

Öppna rapport för vald mätning i PPTX
StudioS Skräpstatistik - ett verktyg för att ta del av resultat från skräpmätningar
Håll Sverige Rent har sedan 2007 arbetat med skräpmätningar som en metod för att minska nedskräpningen. Varje år genomförs mätningar i stadsmiljö, parker, stränder, naturområden och andra miljöer med någon av följande metoder:
Större tätorter
Mätningar i större tätorter sker i den centrala stadskärnan. 200 mätpunkter på trottoarer, gång- och cykelbanor samt gågator väljs ut slumpmässigt. Varje mätpunkt är en sträcka på fem meter. Genom att placera ut mätpunkterna slumpmässigt får man en naturlig blandning av gator som är städade mer eller mindre nyligen, av väderförhållanden och av veckodagar. Skräpet på de utvalda ytorna räknas sedan under 2-4 veckor. Efter mätning görs statistiska beräkningar av skräpmängden i stadskärnan.
Mindre tätorter
Det finns två sätt att mäta skräp i mindre tätorter. Den ena - som beskrivs här nedan - visar skräpsituationen längs med trottoarer och gångbanor. Den andra (kallad "äldre metod") omfattar istället öppna ytor som torg och liknande.
Mätningar i mindre tätorter sker i den centrala stadskärnan. 140 mätpunkter på trottoarer, gång- och cykelbanor samt gågator väljs ut slumpmässigt. Varje mätpunkt är en sträcka på fem meter. Genom att placera ut mätpunkterna slumpmässigt får man en naturlig blandning av gator som är städade mer eller mindre nyligen, av väderförhållanden och av veckodagar. Skräpet på de utvalda ytorna räknas sedan under 7 dagar i rad. Efter mätning görs statistiska beräkningar av skräpmängden i stadskärnan.
Mindre tätorter (äldre metod)
Det finns två sätt att mäta skräp i mindre tätorter. Den ena visar skräpsituationen längs med trottoarer och gångbanor. Den andra (kallad "äldre metod") - som beskrivs här nedan - omfattar istället mer öppna ytor som torg och liknande.
I mindre tätorter som använder sig av den äldre metoden räknas skräpet på 140 mätpunkter som valts ut slumpmässigt under 7 dagar i rad Varje mätpunkt är en cirkel med radien 2 meter. Genom att placera ut mätpunkterna slumpmässigt får man en naturlig blandning av väderförhållanden och veckodagar. Efter mätning görs statistiska beräkningar av skräpmängden på den aktuella ytan.
Ytterstadsdelsområden
Här används samma mätmetod som för Mindre tätorter (äldre metod), se ovan
Parker
I parker räknas skräpet på 140 mätpunkter som valts ut slumpmässigt under 7 dagar i rad. Varje mätpunkt är en cirkel med radien 2 meter. Genom att placera ut mätpunkterna slumpmässigt får man en naturlig blandning av väderförhållanden och veckodagar. Efter mätning görs statistiska beräkningar av skräpmängden på den aktuella ytan.
Övriga områden
Här används samma mätmetod som för Mindre tätorter (äldre metod), och Ytterstadsdelsområden, se ovan. Metoden används när det är ett särskilt område som är av intresse, t.ex. en tågstation eller en återvinningsstation.
Kompletterande mätningar
Natur
Mätningar i naturen kan göras på t.ex. vandringsleder, rastplatser, motionsspår, grillplatser och liknande. Gemensamt är att ytan ska vara så pass liten att man kan räkna allt skräp utan att det tar för lång tid. För vandringsleder brukar ca 1 km rekommenderas. Antal mättillfällen varierar beroende på om det finns någon organiserad städning och hur ofta det i så fall städas. Minimum är att 3 mättillfällen per sommar, men vissa mäter en gång i veckan eller oftare.
Badplats
Mätningar på badplatser kan göras både vid sjöar och hav. En hundra meter lång och högst 20 m bred sträcka väljs ut på en välbesökt badstrand. Allt skräp på den valda ytan räknas i samband med varje städning (eller sparas och räknas vid ett senare tillfälle) under 5-8 veckor mellan 15 juni och 15 augusti.
Rinnande vatten
För att mäta i rinnande vatten behövs en läns som samlar upp skräpet. Länsen rensas regelbundet under sommaren, så pass ofta att skräpet inte riskerar att komma över länsen eller mättas med vatten och sjunka. Skräpet från länsen räknas och kategoriseras.
Mindre områden
En mindre områdesmätning kan göras när det är en specifik och liten yta som är av intresse. Allt skräp på ytan räknas och mätning sker vid minst 4 tillfällen under en vecka, varav en helgdag.
Välj kommun i verktyget
för att visa områdeskartan.
Välj mätning i verktyget
för att visa grafen.