Webbtjänster


Webbtjänst
Studios BP
Befolkningsprognoser
Studios BP är en webbtjänst för utforska, utveckla och uppleva befolkningsprognoser. Skapa områdesindelningar, åldersklasser och prognosscenarios med justerade byggplaner. Jämför demografiska strukturer med andra kommuner, områden och scenarios. Hitta demografiska händelser med hjälp av interaktiva gränssnitt och karta. Med data på rätt format kan StudioS BP även användas för prognoser av andra leverantörer än Statisticon.
Priser
För enbart kommunprognos: 4 900 kr
För kommun- och delområdesprognos: 9 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Webbtjänst
Studios SEKOM©
Social kompass
Studios SEKOM är en webbtjänst för att med interaktiva gränssnitt studera den socioekonomiska situationen i landets kommuner. Följ kommunerna över tid och observera hur socioekonomiska förhållanden och strukturer förändras. Mer att läsa om SEKOM-metoden finns på sidan.
Priser
SEKOM kommun - ett sverigeperspektiv: Kostnadsfri
SEKOM delområde - ett kommunperspektiv: Begär offert

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Webbtjänst
Studios FS
Flyttströmmar
Hur ser flyttmönster ut i vår kommun? Vilka är de fem kommuner dit våra invånare flyttar i störst utsträckning? Hur har flyttbeteendet sett ut de senaste 5 åren för 19-24 åringar i vår kommun? Studios FS är en webbtjäns för att undersöka din kommuns invånares flyttbeteende över tid.
Priser
Priserna för tjänsten baseras på mängden flyttströmmar respektive kommun har. Se prislista

För användare med tillgång till flera kommuner: Begär offert

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Webbtjänst
Kommer snart
Studios
Explorer
Studios explorer är en webbtjänst för att enkelt och snabbt kunna generera interaktiva grafer utifrån din egen data. Filtrera, gruppera och visualisera data i ett interaktivt gränssnitt, exportera data eller grafer som bildfiler för att använda i presentationer eller föreläsningar.

Befolkningsprognoser


Prognos och rapport
Kommun- och
delområdesprognoser
Hur kommer folkmängden att utvecklas de kommande tio åren? Genom att använda kunskap om inträffade befolkningshändelser under de senaste åren och underlag om framtiden arbetar prognosgruppen vid Statisticon tillsammans med kommunen eller regionen för att skapa planeringsunderlag för verksamhetens förvaltningar.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Att göra en prognos
Metodbeskrivning
Priser
Trendbaserad kommunprognos: 11 900 kr
Trendbaserad kommun- och delområdesprognos: 27 900 kr
Byggbaserad kommunprognos: 15 900 kr
Byggbaserad kommun- och delområdesprognos: 35 900 kr
Fler scenarios eller andra prognoshorisonter: Begär offert.

Eventuella datakostnader tillkommer. Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Månadsrapport
Prognosuppföljning
#
Följ befolkningsutvecklingen av en månadsrapport som beskriver det faktiska utfallet mot befolkningsprognosen. Rapporten innehåller information om förändringskomponenterna samt visar ålderskategorier och hur väl det stämmer överens med befolkningsprognosen. Rapporten levereras på månadsbasis i ppt-format på data från juni tom december.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Priser
Månadsrapporter Prognosuppföljning: 2 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Prognos och rapport
Prognos
platsbehov äldreomsorg
Hur många äldre kommer att behöva äldreomsorg? Det framtida platsbehovet prognosticeras med utgångspunkt från kommunens befolkningsprognos och antaganden om andelen äldre med behov av äldreomsorg. Hänsyn tas även till förändrad medellivslängd.
Priser
Prognos platsbehov äldreomsorg: Begär offert
Prognos platsbehov äldreomsorg per boende: Begär offert

Läs mer om priser och villkor
Prognos och rapport
Prognos
platsbehov skola
Hur många barn kan komma att gå i en viss skola om fem år? Vi studerar med hjälp av data om upptagningsområde, skolgång samt använder kunskapen från befolkningsprognosen för att skatta antalet elever i framtiden för respektive skola. Resultatet visar antalet elever som bor i upptagningsområdet som skolan ligger i, antalet elever som bor i upptagningsområdet men går i en annan skola samt vilka som tillkommer till skolan från ett annat upptagningsområde. Resultatet visar också antal elever mot skolans kapacitetstak.
Priser
Prognos platsbehov skola: Begär offert

Läs mer om priser och villkor

Socioekonomi & Analyser


Analys och rapport
Social kompass
#
Hur ser den socioekonomiska situationen ut i Sveriges kommuner? Ökar eller minskar de sociokonomiska klyftorna? Med hjälp av machine learning har Statisticon utvecklat SEKOM-metoden för att analysera och visualisera sambanden mellan ett tiotal socioekonomiska variabler. SEKOM står för SocioEkonomisk analys av KOMmuner och görs på såväl kommun- som delområdesnivå. SEKOM används vanligtvis som analys- och kommunikationsplattform för arbete med social hållbarhet, integration och trygghetsfrågor.
Exempelrapport
SEKOM kommun - Uppsala
Att göra en SEKOM
Sekom metoden
Priser
SEKOM kommun - ett sverigeperspektiv: 2 900 kr
SEKOM delområde - ett kommunperspektiv: Begär offert
Fler scenarios eller andra prognoshorisonter: Begär offert.

Eventuella datakostnader tillkommer. Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Rapport
Kommunprofil
Fördjupad statistikrapport om kommunens befolkningsutveckling i ett omvärldsperspektiv. Rapporten innehåller detaljerade historiska data om hur flyttmönster, asylsituationen, byggande, socioekonomisk struktur, pendlingsmönster etc. och hur det kan påverka befolkningsutvecklingen i framtiden.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Priser
Fördjupat prognosunderlag: 16 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Skräpmätning
#
Från 1 maj 2017 gäller reviderade föreskrifter om kommunal avfallsplanering. En nyhet är kravet om mål och åtgärder i avfallsplanen för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Viktiga områden att mäta och följa upp är bl.a. den faktiska nedskräpningen. Hur ser nedskräpningen ut i er kommun? Kontakta Britta Lönn på Håll Sverige Rent för mer information.
Tel 070-263 99 10 alt. epost britta.lonn@hsr.se
HSR hemsida