;
Flyttning mellan landsändar
– ett expanderande Storstockholm?
För några år sedan presenterades en offentlig utredning med ett förslag om sammanläggning av befintliga 21 län till sex större regioner. Vi skrev då ett inlägg om en tänkbar befolkningsutveckling i dessa regioner. Vi har fortfarande 21 län i Sverige, men frågan om en ny regionindelning brukar då och då vara föremål för nya utredningar. Denna gång kanske föranlett av den pågående pandemin...
Läs mer

Pandemin leder till ökad dödlighet
– men inte överallt och inte i samma omfattning
Vi kan hittills i år notera en totalt sett högre dödlighet än normalt i riket som helhet. Den årliga variationen är stor när det gäller såväl omfattning som när under året dödsfallens inträffar. Det råder även stora skillnader...
Läs mer

Vem tar av vem i Norden?
De nordiska länderna utgör befolkningsmässigt en förhållandevis liten, men drivkraftig del av Europeiska Unionen. De nordiska samarbetsministrarna har en uttalad vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. En av aspekterna...
Läs mer

Ökad dödlighet under coronapandemins framfart
För närvarande präglas nyhetsrapportering av uppgifter och uttalanden om hur många människor som dagligen insjuknar eller dör i sviterna av covid-19. Med ett så starkt fokus på vad som händer i närtid, vill vi med detta inlägg ge ett lite längre tidsperspektiv ...
Läs mer

Corona leder till färre personbilar på vägarna
– men lastbilarna rullar på
Coronarestriktioner och många människors hemmavarande leder till minskad trafik. Med ett fåtal undantag ser man på de flesta platser i Sverige en kraftig minskning av antalet fordon från mitten av mars. Minskningen avser på de flesta platser ...
Läs mer

Statisticon lanserar StudioS
– en plattform för statistik om befolkning och samhälle
Statisticon har utvecklat en webbaserad plattform för att göra befolkningsstatistik mer tillgängligt. Vi ser i huvudsak framför oss tre målgrupper för StudioS. Plattformen är i första hand utvecklad för användning av tjänstemän och politiker inom offentlig förvaltning. Utöver det är vår förhoppning är den även kommer användas som ett pedagogiskt verktyg inom undervisning i ...
Läs mer

SEKOM Sverige
– ett socioekonomiskt landskap med många nyanser
För ett par år sedan publicerade vi ett inlägg där vi introducerade SEKOM-metoden (SocioEkonomisk analys av KOMmuner). Baserat på tio variabler klassificerar och grupperar vi kommunerna med avseende på befolkningens demografiska struktur, inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet och ohälsa....
Läs mer

Hela Norden växer
I Norden påträffas en förhållandevis liten andel av den totala befolkningen inom EU/EES, motsvarande cirka 5 procent. Trots detta motsvarar förra årets befolkningsökning i Norden närmare 20 procent av hela..
Läs mer

Likheter och olikheter i Sverige
– glider landet isär?
Om knappt ett år är det val i Sverige och valrörelsen har dragit igång. Sysselsättning, skola, äldreomsorg och invandring kommer sannolikt att utgöra viktiga frågor för flertalet partier. Parallellt pågår ett antal statliga utredningar som också berör frågor om...
Läs mer

Levande landskap
– en social kompass för ett kommunalt landskap i förändring
Tre år har gått sedan vi introducerade en metod för att visualisera den samlade socioekonomiska bilden i Sverige. Bilden visade läget för Sveriges kommuner år 2012. Med en omvärld som ständigt förändras och som inte minst de senaste åren har genomgått relativt stora förändringar, behöver även...
Läs mer

Sverige fortsätter växa
– folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest
Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av...
Läs mer

Flyttlassen från storstäderna fortsätter
– inrikes flyttare väljer pendlingsnära kommuner
I förra inlägget beskrevs hur folkmängden i svenska landsbygdskommuner totalt sett växer. Vi tog också upp frågan om urbanisering och kunde konstatera att svenska städer förvisso växer fortare än landsbygdskommuner – men inte...
Läs mer

Svenska landsbygdskommuner växer
– 90-talister, deras barn och invandring bidrar
Enligt Statisticons befolkningsprognoser kommer Sveriges folkmängd att fortsätta att växa under de kommande tio åren. Som konstaterats i det förra inlägget kommer befolkningen att uppgå till 10 miljoner invånare redan under år 2017. Nästa milstolpe – 11 miljoner invånare – förväntas nås...
Läs mer

Sverige växer
– och en fortsatt ökad folkmängd förväntas i fyra av fem kommuner
detta inlägg presenterar vi årets befolkningsprognoser för Sveriges kommuner. Vi belyser även den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige som helhet samt för landets regioner. Förra året uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till...
Läs mer