En plattform för statistik om befolkning och samhälle

Webbtjänst
Studios BP
Befolkningsprognoser
Studios BP är en webbtjänst för utforska, utveckla och uppleva befolkningsprognoser. Skapa områdesindelningar, åldersklasser och prognosscenarios med justerade byggplaner. Jämför demografiska strukturer med andra kommuner, områden och scenarios. Hitta demografiska händelser med hjälp av interaktiva gränssnitt och karta. Med data på rätt format kan StudioS BP även användas för prognoser av andra leverantörer än Statisticon.
Priser
För enbart kommunprognos: 4 900 kr
För kommun- och delområdesprognos: 9 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Besök sidan
Webbtjänst
Studios SEKOM©
Social kompass
Studios SEKOM är en webbtjänst för att med interaktiva gränssnitt studera den socioekonomiska situationen i landets kommuner. Följ kommunerna över tid och observera hur socioekonomiska förhållanden och strukturer förändras. Mer att läsa om SEKOM-metoden finns på sidan.
Priser
SEKOM kommun - ett sverigeperspektiv: Kostnadsfri
SEKOM delområde - ett kommunperspektiv: Begär offert

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Besök sidan
Webbtjänst
Kommer snart
Studios
Explorer
Studios explorer är en webbtjänst för att enkelt och snabbt kunna generera interaktiva grafer utifrån din egen data. Filtrera, gruppera och visualisera data i ett interaktivt gränssnitt, exportera data eller grafer som bildfiler för att använda i presentationer eller föreläsningar.
Webbtjänst
Kommer snart
Studios FS
Flyttströmmar
Skiljer sig vår kommuns flyttmönster jämfört med liknande kommuner? Vilka är de fem kommuner dit våra invånare flyttar i störst utsträckning? Hur har flyttbeteendet sett ut de senaste 5 åren för 19-24 åringar i vår kommun? Studios FS är en webbtjäns för att undersöka din kommuns invånares flyttbeteende över tid och ålderskategorier. Du kan enkelt få en överblick för flyttmönsterna samtidigt som du kan få en detaljerad bild över samtliga flyttar i din kommun.
Prognos och rapport
Kommun- och
delområdesprognoser
Hur kommer folkmängden att utvecklas de kommande tio åren? Genom att använda kunskap om inträffade befolkningshändelser under de senaste åren och underlag om framtiden arbetar prognosgruppen vid Statisticon tillsammans med kommunen eller regionen för att skapa planeringsunderlag för verksamhetens förvaltningar.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Att göra en prognos
Metodbeskrivning
Priser
Trendbaserad kommunprognos: 11 900 kr
Trendbaserad kommun- och delområdesprognos: 27 900 kr
Byggbaserad kommunprognos: 15 900 kr
Byggbaserad kommun- och delområdesprognos: 35 900 kr
Fler scenarios eller andra prognoshorisonter: Begär offert.

Eventuella datakostnader tillkommer. Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Analys och rapport
Social kompass
#
Hur ser den socioekonomiska situationen ut i Sveriges kommuner? Ökar eller minskar de sociokonomiska klyftorna? Med hjälp av machine learning har Statisticon utvecklat SEKOM-metoden för att analysera och visualisera sambanden mellan ett tiotal socioekonomiska variabler. SEKOM står för SocioEkonomisk analys av KOMmuner och görs på såväl kommun- som delområdesnivå. SEKOM används vanligtvis som analys- och kommunikationsplattform för arbete med social hållbarhet, integration och trygghetsfrågor.
Exempelrapport
SEKOM kommun - Uppsala
Att göra en SEKOM
Sekom metoden
Priser
SEKOM kommun - ett sverigeperspektiv: 2 900 kr
SEKOM delområde - ett kommunperspektiv: Begär offert
Fler scenarios eller andra prognoshorisonter: Begär offert.

Eventuella datakostnader tillkommer. Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Prognos och rapport
Prognos
platsbehov äldreomsorg
Hur många äldre kommer att behöva äldreomsorg? Det framtida platsbehovet prognosticeras med utgångspunkt från kommunens befolkningsprognos och antaganden om andelen äldre med behov av äldreomsorg. Hänsyn tas även till förändrad medellivslängd.
Priser
Prognos platsbehov äldreomsorg: Begär offert
Prognos platsbehov äldreomsorg per boende: Begär offert

Läs mer om priser och villkor
Prognos och rapport
Prognos
platsbehov skola
Hur många barn kan komma att gå i en viss skola om fem år? Vi studerar med hjälp av data om upptagningsområde, skolgång samt använder kunskapen från befolkningsprognosen för att skatta antalet elever i framtiden för respektive skola. Resultatet visar antalet elever som bor i upptagningsområdet som skolan ligger i, antalet elever som bor i upptagningsområdet men går i en annan skola samt vilka som tillkommer till skolan från ett annat upptagningsområde. Resultatet visar också antal elever mot skolans kapacitetstak.
Priser
Prognos platsbehov skola: Begär offert

Läs mer om priser och villkor
Månadsrapport
Prognosuppföljning
#
Följ befolkningsutvecklingen av en månadsrapport som beskriver det faktiska utfallet mot befolkningsprognosen. Rapporten innehåller information om förändringskomponenterna samt visar ålderskategorier och hur väl det stämmer överens med befolkningsprognosen. Rapporten levereras på månadsbasis i ppt-format på data från juni tom december.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Priser
Månadsrapporter Prognosuppföljning: 2 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Rapport
Fördjupat
prognosunderlag
Fördjupad statistikrapport om kommunens befolkningsutveckling i ett omvärldsperspektiv. Rapporten innehåller detaljerade historiska data om hur flyttmönster, asylsituationen, byggande, socioekonomisk struktur, pendlingsmönster etc. och hur det kan påverka befolkningsutvecklingen i framtiden.
Exempelrapport
Grönköpings kommun
Priser
Fördjupat prognosunderlag: 16 900 kr

Samtliga priser är exkl. moms.
Läs mer om priser och villkor
Skräpmätning
#
Från 1 maj 2017 gäller reviderade föreskrifter om kommunal avfallsplanering. En nyhet är kravet om mål och åtgärder i avfallsplanen för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Viktiga områden att mäta och följa upp är bl.a. den faktiska nedskräpningen. Hur ser nedskräpningen ut i er kommun? Kontakta Britta Lönn på Håll Sverige Rent för mer information.
Tel 070-263 99 10 alt. epost britta.lonn@hsr.se
HSR hemsida
Statisticon lanserar StudioS
– en plattform för statistik om befolkning och samhälle
Statisticon har utvecklat en webbaserad plattform för att göra befolkningsstatistik mer tillgängligt. Vi ser i huvudsak framför oss tre målgrupper för StudioS. Plattformen är i första hand utvecklad för användning av tjänstemän och politiker inom offentlig förvaltning. Utöver det är vår förhoppning är den även kommer användas som ett pedagogiskt verktyg inom undervisning i ...
Läs mer

SEKOM Sverige
– ett socioekonomiskt landskap med många nyanser
För ett par år sedan publicerade vi ett inlägg där vi introducerade SEKOM-metoden (SocioEkonomisk analys av KOMmuner). Baserat på tio variabler klassificerar och grupperar vi kommunerna med avseende på befolkningens demografiska struktur, inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet och ohälsa....
Läs mer

Hela Norden växer
I Norden påträffas en förhållandevis liten andel av den totala befolkningen inom EU/EES, motsvarande cirka 5 procent. Trots detta motsvarar förra årets befolkningsökning i Norden närmare 20 procent av hela..
Läs mer

Likheter och olikheter i Sverige
– glider landet isär?
Om knappt ett år är det val i Sverige och valrörelsen har dragit igång. Sysselsättning, skola, äldreomsorg och invandring kommer sannolikt att utgöra viktiga frågor för flertalet partier. Parallellt pågår ett antal statliga utredningar som också berör frågor om...
Läs mer

Levande landskap
– en social kompass för ett kommunalt landskap i förändring
Tre år har gått sedan vi introducerade en metod för att visualisera den samlade socioekonomiska bilden i Sverige. Bilden visade läget för Sveriges kommuner år 2012. Med en omvärld som ständigt förändras och som inte minst de senaste åren har genomgått relativt stora förändringar, behöver även...
Läs mer

Sverige fortsätter växa
– folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest
Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av...
Läs mer

Flyttlassen från storstäderna fortsätter
– inrikes flyttare väljer pendlingsnära kommuner
I förra inlägget beskrevs hur folkmängden i svenska landsbygdskommuner totalt sett växer. Vi tog också upp frågan om urbanisering och kunde konstatera att svenska städer förvisso växer fortare än landsbygdskommuner – men inte...
Läs mer

Svenska landsbygdskommuner växer
– 90-talister, deras barn och invandring bidrar
Enligt Statisticons befolkningsprognoser kommer Sveriges folkmängd att fortsätta att växa under de kommande tio åren. Som konstaterats i det förra inlägget kommer befolkningen att uppgå till 10 miljoner invånare redan under år 2017. Nästa milstolpe – 11 miljoner invånare – förväntas nås...
Läs mer

Sverige växer
– och en fortsatt ökad folkmängd förväntas i fyra av fem kommuner
detta inlägg presenterar vi årets befolkningsprognoser för Sveriges kommuner. Vi belyser även den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige som helhet samt för landets regioner. Förra året uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till...
Läs mer